1 _چنانچه فرستنده آدرس خود یا گیرنده را بطور کامل در این توافقنامه اعلام نکرده باشید بطوریکه تحویل محموله مقدور نگردد و یا گیرنده از دریافت محموله خودداری نماید فرستنده مکلف به تحویل گرفتن محموله عودتی خود بوده ومتهد پرداخت هزینه رفت و برگشت واتلاف وقت پی از کسر 15 دقیقه به تناسب زمان معطلی خواهد بود

2 _ چنانچه فرستنده بر خلاف اظهارات خود محموله ای را که حمل آن برابر مقررات و قوانین جاری کشور ممنوع میباشد ارسال نماید مسءولیت پاسخگویی قانونی آن در کلیه مراجع اداری و قضایی زیر بط مستقما به عهده ای او بوده و باید خسارتی را که بر اثر این امر به دفتر وارد آمده است جبران نماید بدهیست فرستنده کالا مسولیت کلیه عواقب آن را بر عهده میگیرد

3 _ فرستنده مکلف است هنگام تحویل محموله خود . نوع و ارزش تقریبی آن را اعلام نموده تا در حمل آن دقت لازم بعمل آید در غیر این صورت دفتر  هیچ گونه مسءولیتی در قبال خسارت وارد ه به محموله را نخواهد داشت

4 _ چنانچه زمان بارگیری و تخلیه هر کدام بیش از 30 دقیقه بطول انجامد مشتری موظف است پس از هماهنگی با دفتر پیک به ازای هر 30 دقیقه اتلاف وقت  وقت مبلقی بر حسب تعرفه ساعت سیر پیک به راننده به عنوان پسکرایه پرداخت نماید

5 _ مسرهایی که خارج از مسیر ذکر شده در بارنامه شده است مشمول هزینه اضافی می گردد همچنین اضافه بار و سنگینی بار . برگشت کار یا برگشت به فرستنده نیز مشمول هزینه اضافی میگردد

6 _ مدت اعتبار این برگه یک هفته میباشد

7 _ مشترک ملزم به دریافت نسخه ی فرستنده و نگهداری آن تا حصول اطمینان از انجام امور محموله میباشد . همچنین مشترک یا گیرنده اخذ نسخه موظفه به پرداخت مبلغ مندرج در بارنامه به عنوان کرایه به راننده میباشد

8_ دفتر در رابطه با صدمات پیامدی و خاص شامل فقدان درامد سود ها و یا استفاده از محتویات و از دست دادن شانس و فرصت ها یا دیگر صدمات غیر مستقیم که فقدان آسیب یا تغییر تحویل نادرست و یا تحویل ندادن محموله فرستنده ایجاد می شود . مسءولیتی نخواهد داشت حتی اگر راننده از احتمال بروز این صدمات آگاهی داشته باشد

9 _ تخلیه و بار گیری به عهده مشتری بوده ودر صورت بارگیری و تخلیه  توصط راننده و یا کارگر مشمول هزینه اضافه میگردد

10 _ دفتر در فبال بار یا محوله ای که مستقیمان به راننده اعلام شده و دفتر اعلام نکرده باشد هیچ گونه مسئولیتی ندارد