نیسان چادر دار وانت چادرنیسان

————————————————– ————————————————– —————————————-

نیسان بار

نیسان بار

شما میتوانید در هنگام سفارش وانت بار در خواست وانت پیکان چادر دار کنید راننده بعد از بارگیری با چادر برزنتی ضد آب را به روی وانت بار کشیده و در این صورت بار شما محافظت میشود

 

نیسان چادر دار نیسان مثقف

نیسان چادر دار نیسان مثقف

وانت نیسان چادر دار در روزهای بارانی

شما میتوانید در هنگام سفارش نیسان بار در خواست وانت نیسان چادر دار کنید راننده بعد از بارگیری با چادر برزنتی ضد آب را به روی نیسان بار در کشیده و در این صورت بار شما محافظت میشود

سرویس دهی در تمام نقاط تهران بزرگ و شهرستانها

دفتر شمال تهران ۲۲۸۸۱۱۷۶_ ۲۲۶۳۶۸۹۸ _ ۲۲۶۰۶۱۲۱_ ۲۶۷۶۹۹۵۸

دفتر مرکز تهران  ۸۸۱۷۶۸۲۰_ ۸۸۰۶۴۳۳۰_ ۸۸۴۳۸۷۸۶_۸۸۴۱۷۸۵۷_۸۸۴۱۵۳۷۸_۸۸۴۵۷۰۸۳

دفتر غرب تهران   ۴۴۰۳۰۷۷۱ _ ۴۴۳۵۹۲۸۵_۴۴۳۵۹۲۴۹_۴۴۳۵۹۵۳۳

دفتر شرق تهران  ۷۷۷۵۱۹۱۷_۷۷۴۰۴۶۲۶_۷۷۵۶۰۹۲۴_۷۷۵۶۰۴۵۰_۷۷۵۴۲۵۴۸_۷۷۵۹۱۸۲۳

دفتر جنوب تهران ۳۳۰۲۹۱۷۳ _ ۳۳۶۴۰۵۳۳

نیسان چادر دار وانت چادرنیسان

https://www.nissanbar.ir