نیسان چادر دار وانت چادرنیسان

————————————————– ————————————————– —————————————-

title

نیسان بار

شما میتوانید در هنگام سفارش وانت بار در خواست وانت پیکان چادر دار کنید راننده بعد از بارگیری با چادر برزنتی ضد آب را به روی وانت بار کشیده و در این صورت بار شما محافظت میشود

 

title

نیسان چادر دار نیسان مثقف

وانت نیسان چادر دار در روزهای بارانی

شما میتوانید در هنگام سفارش نیسان بار در خواست وانت نیسان چادر دار کنید راننده بعد از بارگیری با چادر برزنتی ضد آب را به روی نیسان بار در کشیده و در این صورت بار شما محافظت میشود

سرویس دهی در تمام نقاط تهران بزرگ و شهرستانها

دفتر شمال تهران ۲۲۸۸۱۱۷۶_ ۲۲۶۳۶۸۹۸ _ ۲۲۶۰۶۱۲۱_ ۲۶۷۶۹۹۵۸

دفتر مرکز تهران  ۸۸۱۷۶۸۲۰_ ۸۸۰۶۴۳۳۰_ ۸۸۴۳۸۷۸۶_۸۸۴۱۷۸۵۷_۸۸۴۱۵۳۷۸_۸۸۴۵۷۰۸۳

دفتر غرب تهران   ۴۴۰۳۰۷۷۱ _ ۴۴۳۵۹۲۸۵_۴۴۳۵۹۲۴۹_۴۴۳۵۹۵۳۳

دفتر شرق تهران  ۷۷۷۵۱۹۱۷_۷۷۴۰۴۶۲۶_۷۷۵۶۰۹۲۴_۷۷۵۶۰۴۵۰_۷۷۵۴۲۵۴۸_۷۷۵۹۱۸۲۳

دفتر جنوب تهران ۳۳۰۲۹۱۷۳ _ ۳۳۶۴۰۵۳۳

نیسان چادر دار وانت چادرنیسان

https://www.nissanbar.ir